แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 28 เมษายน 2557

           1. ตามที่ กกต. ได้ประชุมร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆ เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา และได้เสนอให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 โดยพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ขอให้เร่งรัดจัดการเลือกตั้งทั่วไปให้เร็วขึ้น พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ กกต. และรัฐบาล เร่งวันเลือกตั้งให้เร็วขึ้น และรีบตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นทิศทางแห่งการก้าวไปของประเทศบนวิถีทางสันติ เป็นไปตามหลักสากลและหลักที่ประเทศไทยถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้ความขัดแย้งทางความคิดและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้มีทางออกที่ถูกต้องด้วยการฟังเสียงประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง

           2. พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และนำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของประชาชน ทั้งในแง่ของเนื้อหาและกระบวนการ

           3. พรรคเพื่อไทยจะเร่งหารือกับทุกพรรคการเมืองและทุกองค์กร ทุกกลุ่ม เพื่อรวบรวมแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในส่วนที่ตรงกันเพื่อรีบร่วมกันดำเนินการ ส่วนแนวทางที่แตกต่างจะสรุปในสาระสำคัญเพื่อนำสู่กระบวนการประชามติ หรือขอให้องค์กรทางวิชาการนำไปหาข้อสรุปที่ชัดเจนและเข้าสู่กระบวนการประชามติต่อไป

           4. พรรคเพื่อไทยขอความร่วมมือจากพรรคการเมือง พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดได้เข้าร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างสันติ ให้เกียรติทุกฝ่าย ไม่ขัดขวางการรับสมัคร การหาเสียง การลงคะแนน การนับคะแนน และกระบวนการอื่นๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและใช้สิทธิรวมทั้งทำหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพราะยิ่งการเลือกตั้งล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามปกติ ประเทศจะยิ่งเสียหายในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้คือการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ซึ่งจะต้องเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

           5. พรรคเพื่อไทยขอให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย ยึดมั่นในความไม่มีอคติและความเที่ยงธรรมทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหาโดยเคร่งครัด เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ ได้มีสิทธิในการต่อสู้ โต้แย้ง และนำเสนอพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ อย่าได้เลือกปฏิบัติ หรือเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ขยายตัวไปสู่ความรุนแรงจนยากจะแก้ไขและเกิดกลียุคได้

           6. พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่า ท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ สังคมไทยและคนไทยมีโอกาสมากมายกว่าหลายชาติที่จะก้าวเดินไปบนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความผาสุกของพวกเราทุกคน เราจะต้องเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ท่องเที่ยว การค้า การบริการ ฯลฯ ของอาเซียน เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอาหรับ จีน อาเซียน อินเดีย เป็นตัวอย่างของสังคมสันติ ที่มีแต่รอยยิ้มให้แก่กัน ขอเพียงคนไทยเรามีสติ มีเหตุผล มีความเมตตาและปรารถนาดีต่อกัน

พรรคเพื่อไทย

28 เมษายน 2557