แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 19 พฤษภาคม 2557

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

บ้านเมืองจะสงบสุขเมื่อยุติการบิดเบือนกฎหมาย


           1. ตามที่ได้มีหลายฝ่ายพยายามหาทางออกให้กับสังคมไทย เพื่อให้เดินหน้าไปอย่างสันตินั้น พรรคเพื่อไทยขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกฝ่ายที่กระทำไปโดยสุจริตตามหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ นิติธรรม เคารพและอธิบายกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่พรรคเพื่อไทยขอตำหนิ คัดค้านและต่อต้านบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่บิดเบือนประชาธิปไตยและกฎหมาย เพื่อสนองตอบต่อขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมที่จะสถาปนานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญ ที่มิได้มาจากการเลือกตั้งและการเคารพในสิทธิเลือกตั้งของประชาชน

           2. มีความพยายามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบของนักกฎหมาย กลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กลุ่ม กปปส. พรรคประชาธิปัตย์และแนวร่วมต่างๆ ที่โกหกหลอกลวงผู้คนในสังคมว่า ประเทศต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ประเทศต้องมีนายกฯ และรัฐบาลตามมาตรา 7 หรือนายกฯ และรัฐบาลคนกลาง รัฐบาลเฉพาะกิจ รัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม ฯลฯ โดยไม่มีความชัดเจนว่าจะปฏิรูปอะไร และมีกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ ตรงกันข้าม กลุ่ม กปปส. กลับต้องการเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตั้งสภาปฏิรูปของตนเอง วุฒิสมาชิกลุ่มหนึ่งก็จะอาศัยการเทียบเคียงกฎหมายเพื่อให้มีรัฐบาลเฉพาะกิจที่มีอำนาจเต็ม โดยไม่มีกฎหมายใดรองรับ เป็นการคิดเอง เออเอง กรรมการ ปปช. บางคนก็อ้างว่าประโยชน์สูงสุดของประชาชน คือ กฎหมายสูงสุด ไม่ใช่รัฐธรรมนูญอีกต่อไป  ทั้งที่ ปปช. ทุกวันนี้มีขึ้นได้ก็เพราะรัฐธรรมนูญ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นธาตุแท้ว่า แม้แต่รัฐธรรมนูญเผด็จการ 2550 ที่พวกเขาเขียนขึ้นเอง เขายังไม่เคารพนั่นคือ ไม่เคารพแม้แต่ตนเอง  คงมุ่งตอบสนองการที่พวกตนจะได้ครองอำนาจอย่างอยุติธรรม เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากสังคมและพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวรากหญ้าตลอดไป

           3. เอกสารแผนบันได้ 8 ขั้นของสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่ปรากฏในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นจริงตามนั้น จะมีการใช้วุฒิสภายึดอำนาจการปกครอง ทำลายระบอบประชาธิปไตย สร้างความระคายเคืองและต้องฉีกรัฐธรรมนูญหลายมาตรา  ด้วยการตั้งนายกฯ และคณะรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภาซึ่งขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง และต่อไปก็จะอนุมัติงบประมาณ 2558 โดยวุฒิสภาเพื่อใช้เงินแผ่นดินโดยไม่มีการตรวจสอบของประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยไม่เข้าใจว่าคนระดับนี้มีแนวคิดที่เหยียดหยามความรู้สึก และไม่เคารพอำนาจของประชาชนได้อย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นเพราะวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ที่คิดเช่นนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั่นเอง

           4. พรรคเพื่อไทยขอประณามและคัดค้านการข่มขู่คุกคามทั้งหลายของ กปปส. และแนวร่วมที่กระทำต่อคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ตลอดจนการปลุกปั่นยุยงให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทำผิดกฏหมายเพื่อให้ยอมรับการกระทำที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ขัดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักการประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน พรรคเพื่อไทยจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อปกป้องประชาธิปไตย และการเคารพกฎหมาย

           5. พรรคเพื่อไทยขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า เมื่อพูดถึงการปฏิรูปนั้น พรรคเพื่อไทยต้องการปฏิรูปตัวเองก่อน ด้วยการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติทั้งหลายที่พรรคสามารถทำได้ในกรอบของกฎหมาย เพื่อทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบด้วยสมาชิก สาขา กลุ่มสาขาในโซนต่างๆ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละระดับ และผู้สนับสนุน มีการนำเสนอปัญหาและแนวทางในการบริหารประเทศและรับใช้ประชาชนจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดเป็นแนวทางและนโยบายของพรรคผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ขณะนี้พรรคได้เริ่มทำแล้วคือการมีคณะกรรมการกิจการพรรค ซึ่งมีตัวแทนจากภาค และโซนต่างๆ คณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการประมาณ 50 คน ร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดท่าที ตลอดจนทิศทางที่พรรคพึงดำเนินการเสนอต่อสังคมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  และจะมีการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้สำหรับเรื่องอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งกระบวนการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการกำหนดนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง

           6. พรรคเพื่อไทยจะนำเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มนำเสนอต่อประชาชนในลักษณะของนโยบายในช่วงเลือกตั้ง จากนั้นจะเป็นข้อเสนอแก่สภาปฏิรูปประเทศไทยที่จะต้องมีกฎหมายจัดตั้งภายหลังการเลือกตั้งและมีสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำแผนปฏิรูปประเทศเสนอประชาชนลงประชามติต่อไป จึงขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองและทุกฝ่ายได้เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศต่อประชาชนที่เป็นรูปธรรมและอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง

           7. สำหรับการปฏิรูปการเลือกตั้งนั้น หากพรรคประชาธิปัตย์ไม่บอยคอต กปปส.และแนวร่วมไม่ขัดขวางการเลือกตั้งแล้ว จะต้องมีการปฏิรูปเช่นใดบ้าง พรรคเพื่อไทยขอให้ กกต. ซึ่งมีอำนาจและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งได้เสนอต่อสังคมว่า มีประเด็นอะไรต้องปฏิรูปบ้าง และประเด็นเหล่านั้นเรื่องใดอยู่ในอำนาจของ กกต. ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประกาศระเบียบของ กกต. เรื่องใดต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องใดต้องแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความร่วมมือของทุกภาคส่วน ส่วนการขัดขวางของพรรคประชาธิปัตย์ กปปส. และแนวร่วมนั้น หากจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายย่อมไม่ใช่การปฏิรูป แต่เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากกลุ่มที่ไม่เอาระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย

           8. พรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับนักวิชาการบางส่วนที่เสนอว่า การปฏิรูปเรื่องทุจริต คอรัปชั่นนั้น ในเบื้องต้น องค์กรทั้งหลาย โดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นศาล องค์กรอิสระ หรือองค์อื่นตามรัฐธรรมนูญ จะต้องแสดงความโปร่งใสและเป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่สังคมตั้งแต่บัดนี้ ด้วยการเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะเช่นเดียวกับ สส. สว. และรัฐมนตรี และควรนำแบบอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย มาใช้ด้วย คือ รายได้ทั้งหมดที่ได้รับ เช่น เบี้ยประชุม รถประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ สรุป คือ รายได้ที่เป็นสวัสดิการจากรัฐ และรายได้พิเศษอื่นๆ ตลอดจนแบบแสดงการเสียภาษี ลงเปิดเผยในเว็บไซต์ขององค์กรของตน หรือของ ปปช. เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบได้ ถ้าเริ่มต้นเช่นนี้สังคมจะยิ่งตระหนักและเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าว และต่อไปก็จะเกิดความสำนึกในภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แม้แต่องค์กรสื่อมวลชน ที่บุคคลระดับสำคัญจะต้องแสดงทรัพย์สินต่อสาธารณะเช่นเดียวกัน

           9. พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายยุติการบิดเบือนประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ขบวนการเผด็จการ และขอให้ กกต. รีบทำหน้าที่ของตนอย่างพยายามหาข้ออ้างต่างๆ นานาเพื่อไม่จัดการเลือกตั้ง เลื่อนการเลือกตั้ง ไม่รณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้งอย่างเต็มกำลัง เพราะมิเช่นนั้นประชาชนจะเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของขบวนการเผด็จการ

           พรรคเพื่อไทยขอคารวะต่อวิญญาณของพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกท่าน

           “พรรคเพื่อไทยจะยืนเคียงข้างกับพวกท่านในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมตลอดไป”


พรรคเพื่อไทย

19 พฤษภาคม 2557