แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 20 พฤษภาคม 2557

           ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ออกประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นั้น พรรคเพื่อไทยขอเรียนพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้

           1. การประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าว น่าจะมีปัญหาว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 188 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 2 และมาตรา 4 หรือไม่ เพราะตามกฎหมายที่ว่านั้นจะต้องทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการ

           2. การประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าว แม้จะเป็นเจตนาที่จะแก้ปัญหาและนำประเทศไปสู่ภาวะปกติ แต่จะต้องเป็นไปโดยสุจริตและทำให้ชอบด้วยกฎหมาย

           3. การประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าว นานาประเทศได้ให้ความสนใจและมีความกังวลเป็นอย่างมาก และบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า ทุกฝ่ายต้องเคารพต่อหลักการประชาธิปไตย เคารพต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สหรัฐอเมริกาตั้งความหวังว่ากองทัพบกจะรักษาเกียรติยศแห่งคำมั่นสัญญาที่จะกระทำการระยะสั้นครั้งนี้เพียงเพื่อระงับสถานการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นและไม่มีการทำลายสถาบันประชาธิปไตย ทุกฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจา ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนผ่านไปด้วยวิถีทางการเลือกตั้งและยึดถือความต้องการของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลัก พรรคเพื่อไทยจึงขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงท่าทีดังกล่าว เพื่อไม่ให้นานาชาติเข้าใจผิดว่าเป็นการรัฐประหารซึ่งจะเกิดผลเสียต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง

           4. พรรคเพื่อไทยขอเสนอให้ผู้รับผิดชอบประกาศกฎอัยการศึกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นธรรม และตรงไปตรงมากับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดก็ตามที่มุ่งล้มล้างการปกครองด้วยการขมขู่ คุกคามบุคคลในรัฐบาล การทำร้ายประชาชน การขมขู่ที่ จะตัดสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งการกระทำใดๆ  ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เพื่อสถาปนาความสงบเรียบร้อย และนำไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็วต่อไป

           5. พรรคเพื่อไทยเห็นว่า ขณะนี้รัฐธรรมนูญยังใช้บังคับอยู่ตามปกติ จึงไม่มีกรณีใดๆที่วุฒิสมาชิกบางส่วนหรือ กลุ่มบุคคลใดจะผลักดันให้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญได้

           6. พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาล กกต. และผู้รับผิดชอบประกาศกฎอัยการศึกรีบหารือกันโดยเร่งด่วน เพื่อหาทางออกของประเทศตามหลักประชาธิปไตย ด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็ว และขอให้ทุกพรรคการเมือง ทุกฝ่ายเข้าร่วมในการเลือกตั้ง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยุติการใส่ร้ายป้ายสี สร้างความโกรธแค้นชิงชัง เพื่อให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

พรรคเพื่อไทย

20 พฤษภาคม 2557