การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ

ตามที่คณะอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรี รวม ๓๔ คน กรณีมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางจำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นการออกหลักเกณฑ์และอัตราการเยียวยาโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ถือเป็นการจ่ายในลักษณะเงินสงเคราะห์ซึ่งจะต้องมีกฎหมายมารองรับ จึงเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ อัตราการเยียวยาเป็นเงินจำนวนสูงมาก จึงเป็นการนำเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง แต่ก่อนมีความเห็นผมขอให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์และ ครม ทุกท่านว่า คิดถูกแล้วที่เลือกยืนข้างประชาชนและประชาธิปไตย อำนาจที่มิได้เป็นไปตามทำนองคลองธรรมไม่ยั่งยืนหรอกครับ

๑. การจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการปฏิบัติไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป ที่ให้รัฐบาลเร่งทำการเยียวยาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มซึ่งรวมเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายการสร้างความปรองดองที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา

๒. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานได้ให้ความเห็นเรื่องเงินงบกลางว่าเป็นรายจ่ายที่ตั้งสำรองไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ที่จะสามารถจัดสรรงบดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศในกรณีจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน ที่ผ่านมา ครม ได้เคยมีมติให้ใช้งบกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินในหลายกรณี เช่น การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร การช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่เหตุการณ์ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา จึงเป็นเรื่องทางนโยบายที่อยู่ในอำนาจของ ครม ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายในอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมตลอดจนความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐ แบบนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ผิดได้อย่างไรครับ เรื่องเดียวกันนี้ศาลปกครองกลางเคยพิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ตกลงเอากันอย่างไรครับประเทศนี้

๓. ผมขอเปรียบเทียบการจ่ายเงินของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ถูก ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา กับการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่มายึดอำนาจจากประชาชน ที่รัฐบาลประยุทธ์เพิ่งอนุมัติรางวัลให้โดยใช้เงินไปอย่างต่ำ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท มากกว่าที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อนุมัติไปถึง ๒๕ เท่า ดังนี้

    (๑) เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ครม ประยุทธ์มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้นนอกเหนือโควตาปกติ จากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน คสช ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตอบแทนผลการปฏิบัติงานจำนวน ๓๔,๔๒๑ ราย คิดเฉลี่ยขั้นเงินเดือนละประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ผลการอนุมัติทำให้เป็นภาระกับงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ ๘๒๖ ล้านบาท หากกำลังพลเฉลี่ยอายุที่ ๔๐ ปี จะเป็นภาระที่รัฐต้องจ่ายเพิ่มอีก ๒๐ ปีจนกว่าจะเกษียณอายุเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๐ ล้านบาท

    (๒) ต่อมา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ครม ประยุทธ์มีมติอนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศกฏอัยการศึก (ทั่วราชอาณาจักร) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้รับสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากและมีความเสี่ยงอันตราย ผลการอนุมัติเป็นภาระกับงบประมาณที่ต้องจ่ายบำนาญให้กับกำลังพลของกระทรวงกลาโหมจำนวนทั้งหมด ๔๓๒,๒๔๒ คนเพิ่มขึ้นคนละ ๓,๙๗๐ บาทต่อปี หรือปีละ ๑,๗๑๖ ล้านบาท หากกำลังพลเฉลี่ยเสียชีวิตเมื่ออายุ ๘๐ ปี จะเป็นภาระแก่งบประมาณเพิ่มขึ้น ๓๔,๓๒๐ ล้านบาท

๔. ผมน้อยใจแทนรัฐบาลที่มาจากประชาชนที่อนุมัติเงินงบกลางเพียง ๒,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายชดเชยเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายโดยไม่เลือกปฏิบัติ กลับถูกคนของพรรคการเมืองหนึ่งไปร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินคดี ผมเลยหยิบยกเรื่องราวของ ครม ของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนที่หลายคนเคยเชียร์อย่างออกหน้าออกตา ที่เพิ่งอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณเหมือนกันแต่มากกว่านายกยิ่งลักษณ์อนุมัติถึง ๒๕ เท่า พี่น้องคิดว่าจะมีใครออกมาปกป้องผลประโยชน์ของท่านมั้ย ผมว่าการอนุมัติสองขั้นกับทวีคูณให้คนที่มายึดอำนาจมีเหตุผลน้อยกว่าที่เยียวยาประชาชนอีก กลายเป็นพวกเราถูกยึดอำนาจแล้วยังต้องถูกบังคับให้จ่ายค่ารถและรางวัลให้กับคนที่มายึดอำนาจอีก มากไปมั้ยครับ ที่สำคัญคนอนุมัติใน ครม กับคนได้รับผลประโยชน์ยังเป็นคนๆเดียวกันอีก แบบนี้ถือเป็นกรณีจำเป็นและฉุกเฉิน ไม่เป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ มีกรอบกฎหมายรองรับ ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เป็นการเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง จำนวนเงินไม่สูงเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังทุกประการแล้วใช่มั้ยครับ

วัฒนา เมืองสุข