แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง โครงการอุทยานราชภักดิ์ ฉบับที่6

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

เรื่อง
โครงการอุทยานราชภักดิ์

ตามที่พรรคเพื่อไทยได้มีแถลงการณ์ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558,
19 พฤศจิกายน 2558,24
พฤศจิกายน 2558,27 พฤศจิกายน 2558 และ 1 ธันวาคม 2558
เรียกร้องให้รัฐบาลแถลงรายละเอียดและดำเนินการหาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตในโครงการอุทยานราชภักดิ์โดยเร่งด่วน
รวมถึงเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำผิดในระดับต่างๆ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยประเด็นการทุจริตดังกล่าวเป็นประเด็นที่สร้างความกังวล และเคลือบแคลงสงสัยต่อสาธารณชนอย่างชัดแจ้งแล้ว
นั้น

  พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการทุจริตดังกล่าว
นอกจากจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยแล้ว ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นในนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลอีกด้วย
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความกระจ่างให้แก่สังคม พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาชี้แจง
หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของสังคม ดังต่อไปนี้

1. 
  การจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์นั้น
อยากทราบว่าข้าราชการผู้ใดเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการฯ

2. 
  เหตุผลใดจึงพิจารณาจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ที่
จ.ประจวบคีรีขันธ์ แทนที่จะพิจารณา สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา หรือกรุงธนบุรี
/กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเคยเป็นราชธานีของประเทศไทยมาก่อนและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระบรมรูปของมหาราชแต่ละพระองค์ที่มาประดิษฐานอยู่
 

3. 
  เหตุใดโครงการอุทยานราชภักดิ์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ของประเทศ
กลับมีการสร้างบ้านพักรับรองเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศของกองทัพบก ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแต่อย่างใด

4. 
  เหตุใดกองทัพบกไม่ตั้งงบประมาณตาม
พ.ร.บ. งบประมาณ ปี พ.ศ. … เพื่อดำเนินการจัดสร้าง
โครงการอุทยานราชภักดิ์ แต่กลับเลือกที่จะของบกลางจากรัฐบาล
ทั้งๆ ที่โครงการดังกล่าวไม่มีความเร่งด่วนแต่ประการใด

5. 
  รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีใช้แนวพิจารณาและเหตุผลเช่นไร
จึงได้อนุมัติงบกลางให้กับกองทัพบกในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังมีปัญหา

และยังมีความจำเป็นเร่งด่วนอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของประเทศ เช่น การช่วยเหลือราษฎรในภาวะฝนแล้ง-ขาดแคลนน้ำ การช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
เป็นต้น

6. 
  มีความเหมาะสมประการใดที่กองทัพบกมีหนังสือขอบริจาคจากหน่วยราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนบริษัทร้านค้าจำนวนมาก ทั้งๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวหลายแห่งกำลังเผชิญกับความยากลำบากหรืออยู่ในสภาวะขาดทุน

7. 
  เหตุใดการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างเกือบทุกรายการจึงต้องใช้วิธีพิเศษ
ทั้งๆ ที่ไม่มีความเร่งด่วนแต่ประการใด เหตุใดจึงไม่ใช้วิธีการประมูลปกติอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

8. 
  เหตุใดการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอุทยานราชภักดิ์
ซึ่งใช้ระเบียบราชการในการปฏิบัติ จึงต้องมีคนกลาง (เซียนพระ)
เข้ามาเป็นผู้เจรจาดำเนินการ
และเหตุใดคนกลางดังกล่าวจึงมีอิทธิพลสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากโรงหล่อต่างๆ
ได้

9. 
  พล.ต.สุชาติ พรมใหม่,พ.อ.คชาชาต
บุญดี, และนายสุริยัน
สุจริตพลวงศ์ (หมอ
หยอง) ซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอุทยานราชภักดิ์แต่อย่างใด
เหตุใดต่อมาจึงได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว และการที่บุคคลเหล่านี้ได้ใช้โอกาสหาประโยชน์เรียกรับเงินหรือยักยอกเงินไปจากโครงการอุทยานราชภักดิ์
ขณะนี้ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการทางกฎหมายไปแล้วอย่างไร

10. 
เหตุใดรัฐบาลจึงขัดขวางและจับกุมตัวนักศึกษาและประชาชนที่ได้ออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรี
มุ่งหน้าไปยังโครงการอุทยานราชภักดิ์
ซึ่งรัฐบาลและ
คสช. มีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏและควรดำเนินการหาข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา
และไม่ควรปิดกั้นบุคคลที่จะร่วมตรวจสอบโครงการดังกล่าว การจับกุมและควบคุมนักศึกษาและประชาชนในลักษณะนี้
ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง

11. 
ความพยายามของประชาชนในการร่วมตรวจสอบการทุจริตโครงการอุทยานราชภักดิ์
เป็นผลสืบเนื่องจากการทุจริตในโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่อาจยอมรับได้ เพราะเหตุใด แทนที่รัฐบาลและ คสช. จะรีบดำเนินการหาข้อเท็จจริง
สร้างความโปร่งใสต่อสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
แต่กลับพยายามเบี่ยงประเด็นว่าเป็นประเด็นทางการเมือง
เป็นความต้องการของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อบ้านเมือง

12. 
เนื่องจากเป็นที่ปรากฏชัดต่อสาธารณชนแล้วว่า โครงการอุทยานราชภักดิ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการถวายพระเกียรติต่อบูรพมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
ต้องมามัวหมองเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท จึงประสงค์ขอทราบว่ารัฐบาลซึ่งประกาศตนเป็นผู้จงรักภักดียิ่งกว่าผู้อื่นใด
จะมีแนวทางขอพระราชทานอภัยโทษอย่างไรต่อไป

พรรคเพื่อไทยจึงเรียกร้องมายังนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
ให้เร่งชี้แจงข้อสงสัยต่างๆอย่างเปิดเผย โปร่งใส ให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว
และที่ผ่านมายังมีข้อคลางแคลงสงสัยอีกหลายประการเกี่ยวกับท่าทีที่ไม่เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามาตรวจสอบได้โดยสะดวกหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบจากองค์กรหรือบุคคลภายนอกยังมีอุปสรรคและข้อกังวลอย่างมาก

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าโครงการอุทยานราชภักดิ์เป็นที่เคารพสักการะและภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
การกระทำที่ทำให้คนไทยรู้สึกได้ถึงความไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตและมีการแสวงหาประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่อาจยอมรับได้

รัฐบาลจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะเปิดเผยความกระจ่างต่อสังคม
เช่น เปิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการก่อสร้างในโครงการฯว่าเป็นเท่าใด ใช้เงินจากส่วนใดบ้าง
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดการตรวจสอบให้สิ้นสงสัยโดยเร็ว

พรรคเพื่อไทย

9 ธันวาคม 2558