40 อดีต ส.ส.เพื่อไทย ร้องทุกข์กล่าวโทษ ‘ป.ป.ช.สุภา’ เหตุพิจารณา กม.ลูกเอื้อประโยชน์ตัวเองและพวกพ้อง

ตัวแทน 40 อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคเพื่อไทย
ประกอบด้วย นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย นายวรชัย เหมะ อดีต
ส.ส.สมุทรปราการ นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี  นางสมหญิง บัวบุตร อดีต ส.ส.อำนาจเจริญ  นางชมภู จันทาทอง อดีต ส.ส.หนองคาย  นายพายัพ ปั้นเกตุ และนางเอมอร สินธุไพร อดีต
ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย
ได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ ป.ป.ช.ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วย ป.ป.ช. เนื่องจาก นางสาวสุภา ได้ร่วมกันหรือสมคบกับพวก
กระทำการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้ไม่ต้องรีเซต
ป.ป.ช. ซึ่งถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และยังเป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง เพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งต่อไป
ทั้งที่ขาดคุณสมบัติ

ทั้งนี้กลุ่ม 40 อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย
ได้ยกตัวอย่างกรณีการเสนอออกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมว่า ทางอดีต ส.ส.ทั้งหมด
ถูกตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนว่าออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ทั้งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น กรณีของนางสาวสุภา
ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ป.ป.ช.จึงควรตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนด้วยเช่นกัน
เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานที่เหมือนกัน

https://www.komkhao.com/content/15441