“เพื่อไทย” ชื่นชม อสม. เสียสละ ดูแลงานด้านสาธารณสุขของประชาชน-ยกระดับความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

  วันที่ 20 มีนาคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.)
กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ถือเป็นวันสำคัญครบรอบ 41
ปีวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)แห่งชาติ
เพื่อไทยขอชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจ  ในการดูแลสุขภาพ
และเป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพ
ให้กับพี่น้องประชาชน ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพตนเอง
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่จำเป็น
ช่วยให้ประเทศชาติประหยัดลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมหาศาล
มีสุขภาวะที่ดี สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ ของระบบเศรษฐกิจ โดยรวม
ที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

 อสม.เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ
ยิ่งที่ทำให้นโยบาย หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
ของพรรคไทยรักไทย มาถึงพรรคเพื่อไทย ประสบผลสำเร็จ
ทำให้พี่น้องประชาชนที่มีบัตรทอง เข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันเสมอกัน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นของผู้มารับบริการ

 
“พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงความสำคัญของ อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อย่างไม่แบ่งแยก

และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขมูลฐานอย่างสุดความสามารถเสมอมา
จึงขอชื่นชม และขอสนับสนุนการทำงานของ อสม.และ
อสม.ควรได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง”
นพ.ชลน่าน กล่าว