คำแถลงของรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กรณีการจัดให้มีการยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย

อีก 5 – 6 วัน ก็จะถึงช่วงวาระที่ผู้มีอำนาจ
เริ่มกระบวนการที่จะรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองเดิม ทุกพรรค
โดยวิธีการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง
คสชที่ 53/2560
ที่ผู้มีอำนาจมีเจตนาให้พรรคการเมืองเดิมทุกพรรคและสมาชิกพรรค
ต้องดำเนินการหลายประการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากทำมิได้ตามเงื่อนไข
อาจพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองเดิม อาจต้องเผชิญชะตากรรมต้องยุบเลิก
หรือมิฉะนั้นก็อาจไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นได้
ซึ่งพอจะสรุปสิ่งที่สมาชิกพรรคและพรรคการเมืองเดิม ต้องดำเนินการ
จากคำสั่ง คสชที่ 53/2560 พอสังเขปได้ดังนี้
.
1.
การกำหนดให้สมาชิกพรรคการเมือง
มีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคต่อหัวหน้าพรรคในระหว่างวันที่ 1 – 30
เม.ย.2561 พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และต้องชำระเงินค่าบำรุงพรรคการเมือง
โดยสมาชิกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
มิฉะนั้นให้หมดจากสมาชิกภาพ
.
ข้อกำหนดดังกล่าว
นับได้ว่าสร้างภาระและความยุ่งยากแก่สมาชิกพรรคการเมือง
และเป็นที่คาดหมายว่าสมาชิกพรรคการเมืองเดิมจะขาดหาย
พ้นสมาชิกภาพเป็นจำนวนมาก
.
2. พรรคต้องจัดให้มีทุนประเดิม จำนวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2561
.
3. พรรคต้องจัดให้สมาชิกพรรค ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน
ชำระค่าบำรุงพรรคสำหรับปี 2561 ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2561
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรกได้
.
4.
คำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ได้ยุบเลิกสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดของทุกพรรค
โดยต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นใหม่ ภายในกำหนดเวลา 90
วันนับแต่วันที่มีการยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า
คสช. ที่ 3/2558 ซึ่งถือว่าขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้
เรียกกันว่าจะต้องปลดล็อคให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้เสียก่อน
.
คำสั่งที่ 53/2560 บังคับให้พรรคการเมืองจัดตั้งสาขาให้ได้ครบทั้ง 4 ภาค
อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา การจัดตั้งสาขาจะต้องมีสมาชิกในสาขานั้นๆ
ไม่ต่ำกว่า 500คน และหากไม่สามารถจัดตั้งสาขาได้ตามที่กล่าวมา
พรรคการเมืองนั้นๆ จะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า…
.
หากพรรคการเมืองเดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมในเวทีการแข่งขัน
จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามที่จะเกิดขึ้นได้
พรรคการเมืองเดิมจะมีภาระหน้าที่ต้องดำเนินการหลายประการ
บางกรณียังต้องรอจนกว่าจะมีการปลดล็อคยกเลิกคำสั่ง คสช.
เพื่อให้พรรคการเมืองเดิมทุกพรรคสามารถจัดทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
และยังมีภารกิจอีกมากมายที่ต้องเตรียมการในการดำเนินการให้มีสมาชิกพรรคทั่วทุกเขตเลือกตั้ง
หากประสงค์จะส่งผู้สมัครเพื่อรองรับการจัดทำไพรมารี
.
ดังนั้น
หากพิจารณาตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า
การที่พรรคการเมืองเชิญชวนสมาชิกพรรคการเมือง /
นักการเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายทุกท่าน
มาแสดงตัวที่พรรคเพื่อยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคต่อหัวหน้าพรรค
ล้วนเป็นเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามเงื่อนเวลาที่กำหนดทั้งสิ้น
เป็นการดำเนินตามที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้ให้ดำเนินการ หากไม่ทำ
พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคจะเสียหาย จึงหาใช่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
หรือมิใช่เป็นการเช็คชื่อในความหมายทางการเมืองที่เข้าใจกันแต่ประการใด
.
ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เดือน เม.ย.นี้เป็นช่วงที่ตรงกับเทศกาลสงกรานต์
ตามประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ
จะมีการรดน้ำเพื่อขอพรผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพรักของทุกครอบครัว
พรรคเพื่อไทยมีการดำเนินการตามประเพณีเช่นนี้มาเป็นปกติทุกปี

และเพื่อมิให้กระทบช่วงเวลาที่สมาชิกพรรคแต่ละท่านจะไปร่วมงานประเพณีตามภูมิลำเนาของตน
จึงถือโอกาสนี้ กำหนดให้วันพุธที่ 4 เม.ย.2561
เป็นวันที่จะนัดพบกันเพื่อรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของพรรค พร้อมๆ
กับการเปิดดำเนินการให้มีการยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคในคราวเดียวกัน
ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป
และเปิดทำการให้มีการยืนยันความเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันไปในช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ระหว่าง
1 – 30 เม.ย.2561
.
อย่างไรก็ดีเมื่อพ้นวันที่ 30 เมษายน 2561
หากสมาชิกท่านใดมิได้มายืนยันความเป็นสมาชิกและคุณสมบัติของตนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ก็จะพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยทันทีโดยอัตโนมัติ
อนึ่ง
มีประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งอีกประเด็นหนึ่งคือ ผมไม่เห็นเหตุผลใดที่
“คสช”และผู้มีอำนาจในปัจจุบัน จะยังไม่ยอมปลดล็อคพรรคการเมือง
เพื่อให้พรรคได้เตรียมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายตามภารกิจที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้น
เว้นเสียแต่รัฐบาล
หรือผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะมีเจตนาแอบแฝงเพื่อหวังสร้างความยุ่งยากให้พรรคการเมืองเดิม

และหวังที่จะตระเตรียมสร้างเงื่อนไขให้ตนหรือพรรคพวกของตนได้รับประโยชน์จากความยุ่งยากดังกล่าว
เพียงเพื่อต้องการที่จะหาโอกาสที่จะสืบทอดอำนาจต่อไป
.

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเรียกร้อง ให้
“คสช”และผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รีบปลดล็อคพรรคการเมืองและดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
.
ภูมิธรรม เวชยชัย
รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
26 มีนาคม 2561

ที่มา : www.facebook.com/phumthamw