คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0246-2561 เรื่อง ขอให้กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง