ประกาศพรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอเชิญสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี