ประกาศพรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและเสนอรายชื่อ ส.ส.เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร