“เพื่อไทย” เสนอตั้งอนุกรรมาธิการ LGBT ใน กมธ. กิจการเด็ก สตรีฯ สภาผู้แทนราษฎร

(8 ต.ค. 62) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะรับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าหลังจากได้รับฟังข้อมูลจากข้อเสนอของแกนนำกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBT โดยมี นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ และคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และคุณอัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสิทธิชาวรักเพศเดียวกัน ว่า ตนมีความเห็นว่าควรจัดตั้ง อนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาสิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียม ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ขึ้นในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส. ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน ซึ่งในคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว มีตัวแทนของทุกพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายความรู้ประสบการณ์ หากนำข้อเสนอทั้งหมด ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ที่เรียกร้องผลักดันมายาวนาน มาพิจารณาอย่างจริงจัง ในคณะอนุกรรมาธิการ น่าจะเกิดผลดี โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับกรมคุ้มครองสิทธิ์ รวมทั้ง มาตรา 1448 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสอย่างเท่าเทียม และ ร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศสภาพ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยตรง

ที่สำคัญ พรรคเพื่อไทยจะเสนอให้เชิญแกนนำของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เข้าร่วมเป็น คณะอนุกรรมาธิการของ LGBT ชุดดังกล่าวด้วย เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเห็นว่าตัวแทนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ควรจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ต่างๆ ซึ่งจะสามารถสะท้อนข้อเท็จจริง ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้มีกฎหมายที่จะสนองประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้มากที่สุด จะได้ดำรงตนอย่างมีความสุข มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม และจะเป็นประชากรที่มีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างเต็มที่