“เพื่อไทย” ยื่น กมธ.ท้องถิ่น เร่งมหาดไทยปรับปรุงกฎหมาย กทม. จี้ ครม. จัดเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว

(25 ต.ค. 62) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานภาค กทม. พร้อมด้วย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส. กทม. นายประพนธ์ เนตรรังษี และนายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค กล่าวว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนให้ความสนใจกับการเตรียมความพร้อมของพรรคการเมืองต่างๆ ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้น วันนี้คณะทํางานภาค กทม. จากพรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกันยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและ การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เรื่อง ขอให้เร่งรัด ติดตาม การดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กับทางกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสาระสําคัญ คือ ให้คงไว้ซึ่งสภาเขต และตําแหน่งสมาชิกสภาเขต ซึ่งการคงไว้ซึ่งสภาเขต และตําแหน่งสมาชิกสภาเขตดังกล่าวประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ เพราะสมาชิกสภาเขตเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจและหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเข้าไปทําหน้าที่ และอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

นายวิชาญ กล่าวต่อว่า ถึงแม้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะ บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 62 แต่เมื่อพิจารณาดูจากบทเฉพาะกาลในมาตรา 142 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ…” และในวรรคท้ายของมาตรานี้ ยังบัญญัติไว้ด้วยว่า “…ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามวรรคหนึ่งเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี” จึงเห็นได้ว่า การจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ จะเร็วหรือช้า ตามกฎหมายตอนนี้ต้องไปตามที่คณะรัฐมนตรี หลายพรรคการเมืองก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ แล้ว และบัดนี้การเลือกตั้งใหญ่ผ่านมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ที่ประชุมภาค กทม. จึงเห็น สมควรให้แถลงความเห็นร่วมกันว่า ขอเรียกร้องไปถึงคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น เมื่อ ครม. พิจารณาแล้ว จะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป

ซึ่งในวันนี้คณะทํางานก็ได้ทําหนังสือในประเด็นสําคัญดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจะนําไปยื่นที่ทําเนียบรัฐบาลต่อไป