“การุณ” อัดคนออกแบบรัฐธรรมนูญหวังแช่แข็งประเทศไทย ชี้ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้

( 11 พ.ย. 62) นายการุณ โหสกุล ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือต้องการแก้ไขเพื่อประชาชน โดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเนื่องมาจากผู้บังคับใช้ก็ไม่สามารถปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้บรรดาผู้ที่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้ หรือทำได้ไม่หมด

ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญมีข้อห้ามข้าราชการในหลายมาตราและมีการกำหนดบทลงโทษหลายมาตราส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้ และกังวลว่าจะตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ประหนึ่งคนร่างรัฐธรรมนูญหวังแช่แข็งประเทศไทยไม่ให้เดินไปข้างหน้า อาทิ ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามหลักผู้อำนวยการสำนักงบประมาณต้องเป็นเลขาธิการคณะกรรมาธิการ แต่ในการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณไม่ยอมรับตำแหน่งเลขาธิการ อ้างว่ามีส่วนได้ส่วนเสียและหวาดกลัวเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ในขณะที่ข้าราชการก็ไม่กล้าให้ข้อมูลมากนักเพราะหวั่นผิดรัฐธรรมนูญ ทำให้การพิจารณางบประมาณมีปัญหามาก

นายการุณ กล่าวด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ออกแบบให้ผู้มีอำนาจที่ได้ประโยชน์และหลงในอำนาจ การกระทำการต่างๆไม่สนใจว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้มีอำนาจไว้แล้ว ดังนั้นผู้มีอำนาจจึงไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและพวกพ้องตัวเองเท่านั้น

“รัฐธรรมนูญฉบับนี้สมควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขอฝากไปถึงผู้มีอำนาจว่าจะใหญ่ก็ใหญ่ได้ไม่นานเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะพันขาคุณเอง ความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ ส่วนที่มีข่าวว่าผู้มีอำนาจมีการเตรียมส่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่างรัฐธรรมนูญเข้ามานั่งในคณะกรรมาธิการนั้นก็เป็นเพียงการเข้ามารักษาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองเท่านั้น ผู้มีอำนาจไม่ควรเอาเชื้อร้ายในอดีตเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้” นายการุณ กล่าว