ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย เรียกร้อง รมว.สธ.พิจารณาบรรจุนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เข้าเป็นข้าราชการในสัดส่วนที่เป็นธรรม

6 เมษายน 2563 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วย นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนจากสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทยถึงกระแสข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาบรรจุลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานราชการ เข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 45,242 ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคเพื่อไทย ที่ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดวิกฤติพบว่ายังมีนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นทีมให้บริการสุขภาพ และทำงานในมิติทางสังคมกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูทางสังคม อยู่ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจำนวน 290 คน โดยเป็นข้าราชการจำนวน 156 คน และเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวที่รอการบรรจุอีก 134 คน ซึ่งไม่มีรายชื่อในตำแหน่งที่จะเสนอให้พิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการในครั้งนี้

ดังนั้น ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาทบทวนการจัดสรรตำแหน่งการบรรจุข้าราชการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ โดยให้มีสัดส่วนนักสังคมสงเคราะห์เป็นข้าราชการตามความเหมาะสม เพื่อความเป็นธรรม และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานแถวหน้า เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ มีบทบาทในการวินิจฉัยทางสังคม ให้การบำบัดฟื้นฟูทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรทางสังคม และการพิทักษ์สิทธิการสังคมสงเคราะห์ชุมชน การดำเนินงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล เช่น การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว เป็นผู้ประสานหลักในการจัดหาที่พักอาศัยในกลุ่มผู้ป่วยไร้ญาติ รวมทั้งการจัดการศพผู้ป่วยที่ญาติไม่สามารถจัดการศพได้ด้วยสาเหตุต่างๆ และยังมีบทบาทในการรณรงค์และสร้างความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้คำปรึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านสังคมจิตใจทั้งในส่วนบุคลากรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นทีมคัดกรองขั้นต้นของโรงพยาบาล