เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 2540, 2550 และร่าง 2558

การใชระบบเลือกตั้งแบบผสม โดยใหคะแนนระบบบัญชีรายชื่อเปนตัวกําหนดจํานวน ส.ส. ตางจากรัฐธรรมนูญป 2540 และ 2550 จะทําใหเกิดรัฐบาลผสมหลายพรรค และเกิดพรรคขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งจะกอใหเกิดความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล การลดจํานวน ส.ส.เขตเหลือเพียง 250 คน จากเดิม 400 คนตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 375 คนตามรัฐธรรมนูญ 2550 ตามลําดับ จะสงผลใหเขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ และกวางเกินไป ซึ่งไมเหมาะสมกับจํานวนราษฎรในประเทศไทย โดยมีเจตนาที่แทจริง คือเพื่อลดจํานวน ส.ส.ของพรรคที่มีคะแนนนิยมสูงใหลดลง 


การแบงที่มาเขตเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปน 6 ภาค ใหเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกัน โดยไมจําเปนตองมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันนั้น จะทําใหเกิดการลักลั่น เพราะจํานวน ส.ส.ไมเทากันในแตละภาค โดยกลาววาจะพยายามทําใหคลายๆเปนมลรัฐของเยอรมัน แตแทจริงแลวไมใช ซึ่งเคยใชมาแลวตอนรัฐธรรมนูญ 2550 แตทายสุดก็ตองยกเลิกไป 


การที่กําหนดใหสมาชิกกลุมการเมืองสงผูสมัคร ส.ส.ได ทั้งที่ไมไดเปนพรรคการเมือง เปนการทําลายระบบพรรคการเมืองและทําใหพรรคการเมืองออนแอ อีกทั้งยังกอใหเกิด พรรคหรือกลุมการเมืองขนาดเล็กจํานวนมาก มีอํานาจตอรองสูงและจะกอใหเกิด ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลในที่สุด


อ่าน วิพากษ์รัฐธรรมนูญปี 2558 ฉบับเต็มได้ที่นี่ http://ptp.or.th/ebook/45

อ่านสารพรรคเพื่อไทย ฉบับ วันที่ 9 มีนาคม 2558 ได้ทีนี่ http://ptp.or.th/news/117

Categories: Get the facts