ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความปรองดอง 1ไม่ทำตัวเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง 2รับฟังทุกฝ่ายอย่างเสมอภาพ 3ยึดหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นลัก

Categories: Get the facts