สัมภาษณ์พิเศษ 20 ก.ย. 60 วันเยาวชนแห่งชาติ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในสมัยนี้มีความเก่งกล้า และเปี่ยมด้วยความสามารถ เพราะมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางในโลกไร้พรมแดน ดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะในยุคของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการทำธุรกิจ ที่หากเราปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี ก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งภาคธุรกิจ ภาคราชการ รวมทั้งประเทศไทยเอง”


นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

“เยาวชนซึ่งองค์การสหประชาชาติ หมายถึง คนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคสังคมฐานความรู้ เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษา จึงมีโอกาสและเวลาทุ่มเทศึกษาโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็นยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ซึ่งกำลังเติบโตเป็นเยาวชนในรุ่นต่อๆไป เยาวชนส่วนหนึ่งเริ่มเข้าทำงานในภาคส่วนต่างๆ เยาวชนเหล่านี้เกิดในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก จึงสามารถใช้ เรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เป็นบุคลากรที่มีค่าของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญยิ่งก็คือเรื่องประชาธิปไตยและคุณธรรม หากเยาวชนรุ่นนี้ได้รับการอบรมบ่มเพาะที่ถูกต้อง ก็จะยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความสุจริต การถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อคนรุ่นใหม่มีอุดมการณ์เช่นนี้ก็จะเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมและรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและในการพัฒนาประเทศต่อไปอีกยาวนาน”