แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 1 กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เรียน พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่สร้างความวิตกให้กับพวกเรา ทุกคนในเวลานี้ พรรคเพื่อไทยได้รับทราบความกังวลและปัญหาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชน กําลังเผชิญผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนพรรคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

พรรคเพื่อไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 พรรคเพื่อไทยขึ้น โดยระดมบุคลากรที่มีความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้องของพรรคเข้ามาทํางานในศูนย์นี้ จุดประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ฯ มิใช่การทํางาน การเมอืงแต่เป็นการจับมือกับพี่น้องประชาชนต่อสู้กับการระบาดของของโรคฯไปด้วยกันเราจึง ขอเรียกร้องในฐานะประชาชนต่อภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

1. พรรคเพื่อไทย พร้อมสนับสนุนทุกมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคของภาครัฐที่ แสดงออกซึ่งการดูแล ควบคุมและป้องกันโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

2. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับประชาชนให้ทราบ เพื่อการเฝ้าระวังตัวเอง

3. รัฐเพิ่มมาตรการรองรับการเข้าถึงการคัดกรองเชื้อในกลุ่มเสี่ยงโดยปราศจากค่าใช้จ่าย พร้อมยกเลิกมาตรการขู่หรือแจ้งความดําเนินคดีกับประชาชนที่ออกมายืนยันว่าตนเองติดเชื้อ ยกเว้นกรณีตั้งใจก่อกวนซึ่งรัฐสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว

4. สนับสนุนข้อมูลให้ภาคส่วนต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในการป้องกันและควบคุม โรค เช่น กระบวนการในการกําจัดเชื้อแบบพ่นยา เพื่อการนํามาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน สามารถร่วมป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ จะทําให้มาตราการต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. พรรคเพื่อไทยได้ระดมบคุลากรที่มีความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขของพรรคมา ทํางานภายใต้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา พรรคเพื่อไทยแล้ว จึงพร้อมในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประชาชนเต็มศักยภาพ โดยใน เบื้องต้น เราได้ดําเนินการ ดังนี้

– เชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้ สถานการณ์โรค และอื่นๆที่จําเป็นมาขยายและส่งผ่านไปยัง เครือข่ายของพรรค
   
– เปิดช่องทางรับเรื่องจากประชาชน

6. รัฐต้องแสดงแผนและมาตรการการรองรับการระบาดในระยะที่ 3 อันแสดงถึงความ พรอ้มและขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขในการรองรับผู้ป่วยแม้ประชาชน เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่จํานวนผู้ป่วยที่เกินขีด ความสามารถอาจทําให้เกิดความสูญเสีย ดังนั้น การทําให้ประชาชนตระหนักรู้ในขีดจํากัดด้าน การแพทย์และสาธารณสุข จะสามารถนําไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันตัวเองจากการติดต่อของโรค

7. พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องและเชิญชวนให้ทุกองค์กร สถาบัน ที่มีศักยภาพมี ทรัพยากร ได้ใช้ความรู้และข้อมูลในการป้องกันการระบาดของโรคที่ภาครัฐแนะนํามา ดําเนินการในพื้นที่สาธารณะใกล้พื้นที่ตั้งของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในแง่พื้นที่สาธารณะ ขนส่ง สาธารณะ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เริ่มดําเนินการใน ขนส่งสาธารณะที่ผ่านไปมาบริเวณของพรรคแล้ว จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดําเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ของตัวเอง

“ร่วมด้วยช่วยไทย ป้องกันภัยโควิด-19”