คำแถลงพรรคเพื่อไทย เรื่อง หยุดการใช้อำนาจคุกคาม ขัดขวาง ประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ และปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในการเข้าร่วมกระบวนการประชามติ อย่างไม่มีเงื่อนไข

คำแถลงพรรคเพื่อไทย

เรื่องหยุดการใช้อำนาจคุกคาม ขัดขวาง ประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

และปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในการเข้าร่วมกระบวนการประชามติ อย่างไม่มีเงื่อนไข

__________________________________________________________

ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐอันประกอบด้วยทหาร ตำรวจ ได้จับกุมคุมขังนักศึกษาและประชาชนที่ทำกิจกรรมรณรงค์แสดงความเห็นและเชิญชวนประชาชน ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและแจกจ่ายเอกสารลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ที่ตลาดเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 23 มิ.ย.59 และได้มีการจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันต่างๆที่จัดกิจกรรม “24 มิถุนายน ปัดฝุ่นประชาธิปไตย” บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญในวันที่ 24 มิ.ย. 59 นั้น

พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การขัดขวางและจับกุมประชาชนผู้ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนในการแสดงความเห็นและดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือกัน ในการเข้าร่วมกระบวนการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และถือเป็นการอาศัยข้อกฎหมายที่ขัดต่อหลักการทำประชามติสากลและขัดหลักสิทธิมนุษยชน มาดำเนินการคุกคามผู้เห็นแตกต่างจากรัฐบาลอย่างลุแก่อำนาจ

ที่สำคัญ การดำเนินการเช่นนี้ของผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะยิ่งส่งผลให้การทำประชามติครั้งนี้ไร้ความหมาย เพราะประชามติที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนตกอยู่ในภาวะความหวาดวิตกและหวั่นเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน ย่อมขาดความชอบธรรมและขาดการยอมรับทั้งจากในและนานาอารยประเทศ

พรรคเพื่อไทยจึงมีข้อเสนอเรียกร้องไปยัง คสช. และผู้มีอำนาจในคณะรัฐบาลปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. ขอให้หยุดการใช้อำนาจที่เป็นการสกัดกั้นและขัดขวางนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจ ในการดำเนินกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะนำไปลงประชามติโดยพลัน และขอให้หยุดการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยทันที

2. ขอให้ดำเนินการปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่าง ที่ออกมาดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประชามติทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

3. ขอให้เร่งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำไปลงประชามติอย่างเสรี เสมอภาคและเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนที่สนับสนุนการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ตามหลักการของการทำประชามติสากล เพื่อพิทักษ์หลักการของระบอบประชาธิปไตยให้ดำรงสืบต่อไปเยี่ยงนานา อารยประเทศ

  พรรคเพื่อไทย
  26 มิถุนายน 2559

PHEU THAI PARTY STATEMENT
End the Use of Force to Intimidate and Obstruct the People in their Activities to Express their Opinions on the Draft Charter, and

The Unconditional Release of the Students and Innocent Citizens who took part in Activities to Promote People’s Participation for the Referendum
__________________________________________________________

On 23rd June 2016, soldiers and police arrested and detained  a group of students and people  who campaigned to invite the public to share opinions and to take part in the referendum for the draft charter.  The group also distributed registration documents for those who would not be available to vote in their own provinces.  This took place at Kayha Bangplee market.  In another incident, students from Kasetsart University and other institutions who were holding activities for “24th June – shaking off the dust for Democracy”  were also arrested.  This took place at the Pitak Ratchathammanoon Monument (or, the Monument to Safeguard Democracy) on 24th June 2016.

Pheu Thai Party sees that the obstruction and the arrest of people who have come out to exercise their rights in expressing their opinions and to conduct activities to create understanding and to encourage participation in the referendum process is an extreme breach of the human rights.  The Party deems that citing laws that go against the international principles of the referendum process and go against  the principles of human rights in order  to intimidate those who have different views are actions that the government are taking to achieve its own means to power.

More importantly, such actions by those in power will only make the result of the referendum meaningless.  A referendum that is conducted in an atmosphere of fear and apprehension is one that is not righteous and will not be acceptable, either within the country or by the civilized world.

Therefore, Pheu Thai Party proposes the following recommendations to the National Council for Peace and Order and to the Government:

1. End the use of force to oppose and obstruct the students and the people  who have different views to that of those in power when they carry out activities and express their opinions on the draft charter; and to end all engagements that go against the principles of human rights.  This must take effect immediately.

2. Pheu Thai calls for the immediate and unconditional release of the students and those who have different views who were taken into custody for their activities in promoting their opinions that are useful for the referendum.  

3. Step up action to create a supportive atmosphere in order to propagate the pros and cons of the draft charter in a free and impartial way that will create participation and fairness for all.

Pheu Thai Party strongly emphasizes its position to support freedom of expression and participation by all, in accordance with the international principles on conducting referendums and in order to protect and safeguard the democratic system, so that it thrives on as in other civilized countries.

Pheu Thai Party
26th June 2016