โครงการรับจำนำข้าวช่วยชาวนาไม่ได้ทำให้วินัยการเงินการคลังเสียหายไม่ได้สร้างภาระหนี้สิน/ภาระงบประมาณ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้รักษาวินัยการเงินการคลังตามกรอบที่กฎหมายและกฎระเบียบกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดและสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบได้เป็นอย่างดี สั่งทำให้ไม่เกิดปัญหาภาระหนี้สินและภาระงบประมาณดังนี้

1. รักษาระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ไว้ที่ร้อยละ 47 ต่ำกว่ากรอบที่กำหนดไว้ร้อยละ 60
2 . รักษาระดับภาระหนี้ต่องบประมาณไว้ที่ 7.4 ต่ำกว่ากรอบที่กำหนดไว้ร้อยละ 15

การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี G to G)
การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติตามหลักการเดียวกันกับการขายมันสำปะหลังในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์และการขายยางในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แต่กลับถูกกล่าวหาว่าลวงโลก การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้แก่ กวางดอง  GSSG และไห่หนาน ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกกล่าวหาว่าใครเข้าให้บริษัทที่ไม่ได้ มีฐานะเป็นรัฐ ทั้งที่กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบแล้วว่า gssg และไห่หนาน เป็นรัฐวิสาหกิจของมณฑล  ซึ่ง รัฐบาลถือหุ้น 100% การทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจของ
มณฑล ในลักษณะเดียวกันนี้ มีการทำมาแล้วหลายครั้ง เช่น การซื้อมันสำปะหลัง
สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 กรมการค้าต่างประเทศ
ได้เป็นคู่สัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ กับกว่างสี หมินหยาง ฯลฯ ฉันเป็นรัฐวิสาหกิจของมณฑลเช่นเดียวกัน

และเมื่อเดือนพ.ย. 2557 พลเอกประยุทธ์ ได้ทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐระหว่างองค์การสวนยางกับ ไชน่า ไห่หนาน  ก็เป็นรัฐวิสาหกิจของมณฑลเช่นเดียวกัน ดังนั้น GSSG และไห่หนาน ที่ทำสัญญาซื้อขายข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ ไชน่าไห่หนาน ที่ทำสัญญาซื้ออย่างในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน และมีคุณสมบัติที่ไม่ได้แตกต่างกันย่อมต้องถือว่า เป็นการทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐวิสาหกิจของมณฑลก็ได้เหมือนกัน การที่จะกล่าวหาเฉพาะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าทำสัญญากับบริษัทที่ไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐจึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม

กรณีข้างต้นมาจากสาเหตุที่ป.ป.ช. เห็นว่าคำจำกัดความของรัฐบาลของประเทศผู้ซื้อเป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลกลางเท่านั้น ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ถือปฏิบัติที่ผ่านมาด้วยการยินยอมให้รัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลมณฑลหรือรัฐบาลท้องถิ่นทำสัญญารัฐต่อรัฐได้ อย่างไรก็ตามนายกยิ่งลักษณ์ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการป.ป.ช. ไว้ก่อนเป็นผลให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกการลงนามสัญญาซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐของรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนจำนวน 1.2 ล้านตันมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านบาท เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2556