“โฆษกพรรคเพื่อไทย” เรียกร้อง นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบกรณีครูทำร้ายเด็ก แนะรัฐปรับโครงสร้างระบบประเมินผล ลดปัญหาความรุนแรง

7 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ควรต้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจว่าประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตั้งแต่ปี 2535 ทำให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการปกป้องคุ้มครอง รัฐบาลจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิเด็ก แต่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมามักจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหา โดยไม่สนใจประชาคมโลก 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด ต้องเร่งติดตามการประเมินผลวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ จริงจังและเด็ดขาด ด้วยการทดสอบความพร้อมของสุขภาพจิต ทดสอบความพร้อมทางวิชาการ และต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) ในการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพราะการทำให้เกิดความกลัวในสถานศึกษา ทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว ซึ่งจากนี้ไปความรุนแรงต่อเด็กต้องไม่เกิดขึ้นอีก สถานศึกษาควรเป็นที่ที่ปลอดภัย ครูต้องทำหน้าที่เป็น “ครูผู้สอน” ไม่ใช่ “ครูผู้มีอำนาจ” เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยถูกกดทับด้วยระบบอำนาจนิยมที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยตรง