“ชวลิต วิชยสุทธิ์” แนะ รัฐบาลแสดงความจริงใจ เร่งแก้รัฐธรรมนูญร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ

2 ตุลาคม 2563 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า ทุกภาคส่วนควรหาทางออกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศร่วมกัน คือ ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นสอดคล้องกัน ทั้งเป็นการตอบโจทย์ที่มาของรัฐธรรมนูญว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับการเมืองไทย ดังนั้น เพื่อเป็นความไม่ประมาท การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นสำคัญเฉพาะหน้าที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างยิ่ง คือ ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบการเลือกตั้ง และการพ้นจากสมาชิกภาพของ ส.ส. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 91 , 92 , 94 และยกเลิกมาตรา 93 , 101(4) และ 105 วรรคสาม) ดังนั้น ถ้าคนไทยไม่อยากเห็นการเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิมที่ส่งผลให้ประเทศขาดความเชื่อมั่นทางด้านการเมือง การปกครอง ก็ควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว

“รัฐบาลควรแสดงความจริงใจในการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เร่งแก้รัฐธรรมนูญด้วยการขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ อย่าคิดว่าได้เวลาเพิ่มขึ้นมาไม่มาก แต่จะเป็นการแสดงความจริงใจ ความตั้งใจ ที่จะร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศชาติและประชาชน”