พรรคเพื่อไทย มีมติจัดประชุมใหญ่ 1 ต.ค.นี้ เพื่อเลือก กก.บห. ชุดใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง

28 กันยายน 2563 นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค โดยที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะเชิญสมาชิกพรรค ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหารพรรค 2. ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3. หัวหน้าสาขาทั้งหมด 4 สาขา 4. ส.ส.ของพรรคทั้งหมด 5. ตัวแทนสมาชิกพรรคซึ่งประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรี และอดีตผู้สมัครรับเลือก ทั้งนี้ ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน นอกจากนี้ ยังมีวาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การแก้ไขข้อบังคับพรรค ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่ในการแก้ไขสัญลักษณ์พรรคใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง โดยโลโก้ใหม่ใช้พื้นฐานตัวอักษรชื่อ “อู่ทอง” ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอักษรที่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ปรับหางที่ตัด ให้ตรงเท่ากัน