รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกประชุมรักษาการ กก.บห. วันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่เลือก หัวหน้าและ กก.บห.ชุดใหม่

26 กันยายน 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า สมควรที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้ 

 

ขณะ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่นายสมพงษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย