“นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” เรียกร้องสมาชิกรัฐสภาลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างโอกาสให้ประเทศ

24 กันยายน 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. …. ว่า ในการอภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 6 ฉบับ แบ่งความเห็นของผู้อภิปรายได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่เห็นด้วยที่จะรับหลักการ ซึ่งมีทั้งรับหลักการทั้งหมด และรับหลักการเป็นบางร่าง 2. กลุ่มที่ไม่ได้แสดงความเห็น ว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ แต่มีข้อเสนอแนะ เช่น ควรจะแก้เป็นรายมาตรา 3. กลุ่มที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่ายังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้มีสมาชิกรัฐสภาหลายท่านแสดงเจตจำนงที่ดี ที่จะใช้รัฐสภาแห่งนี้เป็นสถานที่แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ที่เราเสนอแก้มาตรา 256 เพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น จริงอยู่ที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดต้องแก้ได้ยาก แต่ไม่ควรยากเกินไปจนเกิดปัญหา ควรแก้ไขได้เพื่อผ่อนคลายในสิ่งที่เป็นปัญหา ซึ่งถ้ารัฐสภาแห่งนี้ช่วยกันเร่งรัดเราก็จะได้รัฐธรรมนูญใหม่ภายใน 16 เดือน ทั้งนี้เชื่อว่าการทำประชามติจะคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่เสียไป เพราะจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ เข้าสู่ระบบใหม่ ให้โอกาสกับคนใหม่ๆ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกฝ่ายเห็นแล้วว่ามีปัญหา ตัวบทบัญญัติมีปัญหา ที่มามีปัญหา การบังคับใช้ก็มีปัญหา เราได้รัฐบาลเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ผู้บริหารจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าไปบริหารประเทศทำให้เกิดวิกฤติทางการเมือง วิกฤติทางเศรษฐกิจ และวิกฤติทางสังคม จนลูกหลานออกมาบอกว่าหากทิ้งไว้ไม่รู้อนาคตเขาจะเป็นอย่างไร จึงจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อเป็นความต้องการของประชาชน กระแสเรียกร้องมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เราจึงควรนำสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาในรัฐสภาแห่งนี้ เพื่อเป็นที่พึ่งที่หวังแก้ปัญหาให้กับประชาชน ทั้งนี้ขอเรียกร้องไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน ประเทศเรากำลังเข้าสู่วิกฤติ ถ้าเราไม่ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ก็จะเป็นตราบาปในใจของพวกเรา เพราะการตัดสินใจผิดพลาดของพวกเราที่ทำให้เกิดปัญหา ซึ่งไม่อยากเห็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พวกเรามาช่วยกันหาทางออกให้ประเทศ ซึ่งวันนี้มีพี่น้องประชาชนมาหน้ารัฐสภา เพื่อรอฟังข่าวดีว่าสิ่งที่พวกเขาเสนอมา รัฐสภาจะให้โอกาส ให้เขาได้เลือกได้ร่างรัฐธรรมนูญของเขาเอง แค่ให้โอกาสเขาด้วยการรับหลักการวาระ 1 โอกาสของประเทศชาติบ้านเมือง โอกาสลดความขัดแย้งอยู่ที่พวกเรา