พรรคเพื่อไทย ผนึกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น 4 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตัดอำนาจ ส.ว. ยกเลิกคำสั่ง คสช. แก้ไขระบบเลือกตั้ง

10 กันยายน 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยตัวแทน ส.ส. พรรคเพื่อไทย และ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน เข้ายื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด 6 พรรค ได้ร่วมกันยื่น 4 ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ 1. ญัตติขอแก้ไขมาตรา 272 ซึ่งเป็นเรื่องอำนาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยขมวดมาตรา 159 รวมไปด้วย 2. ญัตติขอแก้ไขมาตรา 270 และมาตรา 271 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 3. ญัตติขอแก้ไขมาตรา 279 ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ 4. ญัตติขอแก้ไขระบบการเลือกตั้ง โดยเอาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กลับมาใช้ คือเลือกตั้งโดยใช้บัตร 2 ใบ แบ่งเป็นเลือกพรรคและเลือกคน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ญัตติที่ส่งยื่นไปวันนี้ มี 4 ญัตติ คือ 1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่าด้วยการตัดอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี 2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 และ 271 โดยมาตรา 270 เกี่ยวกับหน้าที่ ส.ว. ที่จะติดตามเรื่องการปฏิรูปประเทศ และ มาตรา 271 เป็นการยับยั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเขียนอยู่ในร่างเดียวกัน เป็นหน้าที่ของ ส.ว. ที่ประชุมร่วมกับรัฐสภา 3. ขอยกเลิกมาตรา 279 ที่เป็นการนิรโทษกรรมให้ คสช. และ 4. การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องระบบเลือกตั้งทั้งหมด แล้วนำเอาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ว่าด้วยการเลือกตั้ง มาเขียนใส่ทดแทนเข้าไปในการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น มาตรา 82 , 84 , 91 , 92 , 94 , 105 เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักในการแก้ไขมาตรา 159 และ มาตรา 272
นั้นได้เพิ่มเติมเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไป
ซึ่งแต่เดิมกำหนดเลือกเอาจากบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. ก็ได้ แต่เราถือว่าการเลือกคนในระบบให้เข้ามา
ต้องมาก่อน และตามมาตรา 159 เราได้เขียนรับรองไว้อีกวรรคหนึ่ง คือวรรคสี่
กรณี ถ้าเลือกไม่ได้ ให้เลือกจาก ส.ส. ด้วยกันเอง ที่มีอยู่
โดยสมาชิกสามารถเสนอได้จาก 1 ใน 10 แล้วลงคะแนน
เป็นการป้องกันการเกิดสุญญากาศ
และเพื่อปิดกั้นการที่จะเอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมยกเลิกมาตรา 272