“นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” ชี้ รากเหง้าปัญหาความขัดแย้งเกิดจากรัฐธรรมนูญ เผย 17 สิงหาคม “พรรคเพื่อไทย-ฝ่ายค้าน” ยื่นญัตติแก้ไข รธน.

13 สิงหาคม 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้วว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกิดความขัดแย้งและความเห็นต่างของคนในชาติอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ซึ่งรากเหง้าของปัญหาคือรัฐธรรมนูญ โครงสร้างของการใช้อำนาจและกระบวนการยุติธรรมมีปัญหา สิทธิของประชาชนกำลังถูกคุกคาม ถ้าไม่แก้ปัญหาตรงนี้ เราจะแก้รากเหง้าของปัญหาได้อย่างไร

“สภาแห่งนี้มีหน้าที่ในการหาทางออกให้ประเทศ ฝ่ายค้านจะรวบรวมญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยื่นต่อสภาในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นทางออกให้ประเทศ และขอฝากไปยังรัฐบาลว่าต้องเร่งช่วยกันทำ การปลดเงื่อนไขต่างๆในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรีบทำ อย่าให้ลูกหลานเราได้รับความเสียหายจากการที่เพียงตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำแบบนี้เป็นภัยต่อประเทศชาติบ้านเมือง แล้วใช้กำลังไปเข่นฆ่าและปราบปรามเขา ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางปรองดองสมานฉันท์”