พรรคเพื่อไทย แต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธาน คกก.อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพฯ สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.

30 กรกฎาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พร้อมแกนนำและ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) โดย นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการหารือกันมาอย่างต่อเนื่อง ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศที่กำลังจะมาถึง ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพรรคมีบุคลากรทางการเมืองมากกว่า 200 คน อยู่ในพื้นที่ ทั้ง ส.ส. , อดีต ส.ส. , อดีต ส.ก. , อดีต ส.ข. และทีมงาน ซึ่งหลายท่านแม้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ก็ลงพื้นที่รับใช้พี่น้องประชาชนต่อเนื่อง เข้าใจปัญหาคนกรุงเทพฯเป็นอย่างดี ดังนั้นพรรคเพื่อไทยพิจารณาแล้วจึงเห็นควรมอบหมายให้คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. , ส.ก. และ ส.ข. ที่อาจจะพึงมี เพื่อให้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพฯ ที่กำลังจะมาถึง

ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคหารือเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งมีเหตุผลสำคัญ 3 ข้อ คือ 1.พรรคเพื่อไทยผลักดันให้มีการกระจายอำนาจการปกครอง สนับสนุนการปกครองท้องถิ่น เพราะเราเชื่อว่าเป็นการกระจายโอกาสให้ท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นว่างเว้นมากว่า 6 ปี หลายๆอย่างเป็นปัญหา เพราะขาดคนที่เชื่อมโยงกับประชาชน ขาดการกระจายอำนาจและโอกาสให้กับประชาชน 2.เราเห็นความสำคัญของกรุงเทพฯ เพราะเป็นเมืองหลวง เป็นหัวใจของประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยจากเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดการค้าการลงทุน การจ้างงาน จะต้องมีเมืองหลวงที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนดึงดูดการค้าการลงทุน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ลงทุนได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้เมื่อประสบกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา จึงจำเป็นต้องดูแลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด ให้อยู่ดีกินดี มีเศรษฐกิจที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ซึ่งถ้าพัฒนากรุงเทพฯ ได้ ก็จะเป็นศูนย์กลางการลงทุน เม็ดเงินจะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้ และ 3.เรามีทีมงาน ส.ส. , อดีต ส.ส. , อดีต ส.ก. และ อดีต ส.ข. ที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน เราต้องการสร้างทีมกรุงเทพฯที่เข้มแข็ง เพื่อตอบโจทย์ในการดูแลปัญหาของคนกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลงนาม คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0106/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับของกรุงเทพมหานคร และให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบและเห็นชอบตามข้อบังคับ