พรรคเพื่อไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ชุดใหม่

21 กรกฎาคม 2563 พรรคเพื่อไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. รับรองรายงานการประชุม 3. พิจารณางบการเงิน ปี 2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี , พิจารณารายงานการดำเนินกิจการพรรคในรอบปี 2562 , พิจารณาร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 , การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร และ 4. เรื่องอื่นๆ

โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 1) มาจากกรรมการบริหารพรรค จำนวน 7 คน ได้แก่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธาน , นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ , รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล กรรมการ , นายเกรียง กัลป์ตินันท์ กรรมการ , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กรรมการ , นายวิทยา บุรณศิริ กรรมการ และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ กรรมการและเลขานุการคณะ 2) มาจากหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา รวม 4 คน ได้แก่ นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี , นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ , นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต และนายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 5 จังหวัดนนทบุรี 3) มาจากตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 4 คน ได้แก่ นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 , นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 , นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายสมบุญ พูลผล ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และพรรคจะต่อสู้อย่างจริงใจ แม้ที่ผ่านมาจะมีอุปสรรค ทั้งการใช้อำนาจรัฐต่างๆ แต่เราก็จะต่อสู้อย่างเต็มที่ และขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมผนึกกำลังกัน