พรรคเพื่อไทย มีมติส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ

10 กรกฎาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ การกำหนดวันประชุมใหญ่ โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค อนุมัติร่างระเบียบพรรคเพื่อไทยว่าด้วยการบริหารงานของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อนุมัติให้ส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 เห็นชอบงบการเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562

สำหรับวาระในการประชุมใหญ่ นอกจากจะมีเรื่องพิจารณางบการเงินปี 2562 และการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 แล้ว มีเรื่องสำคัญที่จะนำเสนอที่ประชุม คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า กรณีมีมติให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อไทย และนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ก็เป็นผู้สมัครคนเดิมและเคยเป็นอดีต ส.ส. 3 สมัย ในจังหวัดสมุทรปราการ พรรคจึงเห็นว่า นางสลิลทิพย์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะส่งสมัคร ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครได้มีมติ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาโดยถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย