วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล : ขอให้ประธานสภา ถามไปยังกระทรวงกลาโหมว่า ใช้อำนาจตามกฎหมายใดมาละเมิดการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ

17 มิถุนายน 2563 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….  ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย กล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ว่า ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ฉบับนี้มิชอบและไม่เหมาะสม ทำให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่ได้รับงบประมาณไปแล้วแต่ถูกตัดโอนมาโดยไม่สมควร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการโอนงบประมาณครั้งนี้คือนำมาใช้แก้ปัญหาโควิด-19 แต่เรามี พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่ต้องโอนงบประมาณแค่ 8.8 หมื่นล้านบาทอีก ซึ่งในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 นั้นงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ มีอยู่นั้นสามารถใช้วิธีให้หน่วยงานปรับลดโอนงบประมาณไปช่วยเหลือได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องโอนมาที่งบกลาง ให้ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งคณะรัฐมนตรีสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณของตนเอง และโอนไปใช้ในกรณีฉุกเฉินได้

นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ.โอบงบประมาณฯ ฉบับนี้ ไม่ได้สนใจกฎหมาย เพราะกฎหมายเปิดให้โอนจากหน่วยรับงบประมาณ ไปยังหน่วยรับงบประมาณ แต่งบกลางมิใช่หน่วยรับงบประมาณ ดังนั้นจึงอาจทำให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 ขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และขัดต่อ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งกระทำไม่ได้ จึงขอฝากไปถึงฝ่ายรัฐบาลว่าให้คำนึงถึงการกระทำขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ไม่ใช่วันนี้ท่านกำลังนำสภาแห่งนี้ไปผูกติดกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ฉบับนี้ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติ และไม่เปิดโอกาสให้กรรมาธิการตัดลดงบประมาณหรือดำเนินการอะไรได้เลย ทำให้สภาแห่งนี้เป็นตรายาง นอกจากนั้นในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ยังมีทหารมาเก็บเอกสารของกรรมาธิการแต่ละท่าน ซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคล และกรรมาธิการมีอำนาจเรียกตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ เหตุใดถึงมาเก็บเอกสารคืน ซึ่งเป็นการละเมิดฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ จึงขอให้ประธานสภาสอบถามไปยังกระทรวงกลาโหมว่าใช้อำนาจตามกฎหมายใดที่มาละเมิดการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ