นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย : CPTPP อาจเหมือนปลวกที่คอยกัดกร่อนระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทย

10 มิถุนายน 2563 นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย อภิปรายในการนำเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ว่า การเข้าร่วม CPTPP จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศอย่างมากมายว่าเรามีระบบสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประเทศไทยมีความมั่นคงทางยา ที่เกิดขึ้นได้จากการที่ประเทศไทยผลิตยาสามัญขึ้นมาเอง ทำให้มูลค่าของยามีราคาไม่แพง และทำให้ระบบประกันสุขภาพสามารถนำมาให้บริการกับประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ได้ 

วันนี้ CPTPP จะทำให้อุตสาหกรรมยา หรือยาสามัญ ล่มสลาย หากเราเข้าร่วมกับ CPTPP จะทำให้ยาสามัญขึ้นทะเบียนได้ช้ามากขึ้น ทำให้บริษัทยาของคนไทยไม่สามารถผลิตยาเพื่อตอบสนองต่อประชาชนได้ เมื่อบริษัทยาสามัญไม่สามารถผลิตยามาแข่งขันกับยาต้นแบบได้ อุตสาหกรรมยาไทยและยาสามัญก็จะขาดการพัฒนา เพราะไม่มีรายได้ นั่นคือปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่วันนี้ CPTPP อาจสร้างผลกระทบให้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ CPTPP ยังส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะภาครัฐ ยกตัวอย่าง การจัดซื้อยา ที่สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เป็นผู้มีหน้าที่จัดสรรยาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการ 30 บาท หรือบัตรทอง เราใช้การจัดซื้อจัดจ้างในจำนวนมากๆ เพื่อให้ได้ยาในราคาถูกเพื่อนำกลับมาดูแลพี่น้องประชาชน แต่เมื่อใดเข้าร่วม CPTPP จะทำให้มีข้อห้ามในการต่อรองราคายากับต่างชาติ ทำให้รัฐต้องซื้อยาราคาแพงมากขึ้น และประชาชนมีโอกาสได้ใช้ยาที่ดีน้อยลง อีกประการก็คือการใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (CL) โอกาสที่คนไทยจะได้ใช้ยาในยามฉุกเฉินจะมีน้อยลง อย่างเช่น กรณีโควิด-19 เราสามารถใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ มารักษาโควิด-19 ได้ และสามารถพัฒนาผ่านโครงการ CL เหล่านี้ได้ในอนาคต หากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือมีการอุบัติของโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น แต่ถ้าเข้าร่วม CPTPP อาจทำให้คนไทยไม่ได้ใช้ยาในราคาที่ถูก และเมื่อถึงเวลานั้น พี่น้องประชาชนคนไทยอาจจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก 

“ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยที่เคยเข้มแข็ง และเมื่อใดที่เราเข้าร่วม CPTPP นี้ อาจจะเหมือนปลวกที่คอยกัดกร่อนให้ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยอ่อนแอลง”