แถลงการณ์พรรคเพื่อไทยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่ยุติ และเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องเผชิญกับโควิด-19 นี้ไปอีกนาน พรรคเพื่อไทยเห็นว่าได้เวลาที่สังคมไทยจะได้พิจารณาถึงการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขณะนี้ เพื่อถอดบทเรียน และหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง  พรรคเพื่อไทยขอแถลงดังนี้

1. ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อ และผู้ที่รักษาหายถึงปัจจุบันในไทย เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยคือ

1 ความร่วมมือและการเสียสละของพี่น้องคนไทย
2 คุณภาพบุคลากรสาธารณสุขไทย
3 ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของไทย

1) ความร่วมมือและความเสียสละของคนไทย เป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งที่ป้องกันการระบาดของเชื้อได้ชะงัก การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของคนไทย คนทำงานที่เสียสละและได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปิดกิจการ และเจ้าของธุรกิจที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของภาครัฐ อีกทั้งน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่ต้องอยู่บ้านเนื่องจากการสั่งปิดสถานศึกษา  พรรคเพื่อไทยชื่นชมความร่วมมือและการเสียสละของคนไทยทุกคนที่อยู่บ้าน และหยุดเชื้อ

2) ความสามารถและความเสียสละของบุคลากรสาธารณสุขไทย  การระบาดของโควิด-19 พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถึงศักยภาพของหมอ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ที่ได้ทุ่มเทสกัดการระบาด และรักษาผู้ติดเชื้อจนหายได้เป็นจำนวนมาก

3) ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย  ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้คนไทยมีหลักประกันการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขถ้วนหน้า รวดเร็ว จนทำให้การตรวจเชื้อ การควบคุมโรค และการรักษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 

2. พรรคเพื่อไทยเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะน้อยกว่านี้และสถานการณ์โควิด-19 ในไทยจะดีกว่านี้ ถ้าการจัดการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพอย่างน้อย 7 เรื่องสำคัญดังนี้

1) การไม่มีประสิทธิภาพในการจัดหาหน้ากากอนามัยและการขาดแคลนชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จนทำให้ประชาชนต้องกระเสือกกระสนหาหน้ากากเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัว น่าเศร้าใจที่มีการกักตุนหน้ากาก และน่าเห็นใจที่บางโรงพยาบาลต้องขอบริจาค PPE และหน้ากากอนามัย N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

2) ความสับสนในมาตรการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เช่นกรณีคนงานไทยกลับจากเกาหลีใต้ที่ขอให้กักตัวที่ศูนย์กักตัว แต่กลับถูกปล่อยให้กลับไปกักตัวเองที่บ้านภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ซึ่งทำให้เสี่ยงที่จะแพร่เชื้อสู่คนใกล้ชิด

3) การสั่งปิดกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนประกาศมาตรการเยียวยาให้ชัดเจน ทำให้คนไม่มีงานทำเดินทางกลับบ้าน เสี่ยงแพร่กระจายเชื้อให้คนในต่างจังหวัด

4) ความล่าช้าในการปิดประเทศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทั้งๆ ที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอให้ปิดประเทศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 แต่รัฐบาลมีคำสั่งห้ามต่างชาติเข้าไทยในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งพบว่ามีชาวต่างชาติเข้าไทยติดเชื้อโควิด-19 และมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

5) การเยียวยาที่ล่าช้าและไม่ทั่วถึง มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 23.5 ล้านคน แต่มีผู้ได้รับเงินเยียวยาเพียง 14 ล้านคน และใช้เวลาถึง 50 วัน กว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนจำนวนมากเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ หิวโหย สิ้นหวัง ฆ่าตัวตาย ขณะนี้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างครบถ้วน และธุรกิจขนาดเล็กก็ยังไม่ได้รับการเยียวยา

6) ความล่าช้าในการคลายล็อกส่อทำให้เศรษฐกิจช็อก  การคลายล็อกล่าช้าจะทำให้แผลทางเศรษฐกิจบาดลึกและรุนแรงขึ้น ปัญหาคนตกงาน คนขาดรายได้ เจ้าของกิจการที่ถูกสั่งให้ปิดแต่ต้องแบกรับภาระจ่ายค่าจ้าง จะส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจ จนยากที่จะแก้ไขฟื้นฟู

7) ความล่าช้าในการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลต้องสร้างความสมดุลด้านระบาดวิทยาและด้านเศรษฐกิจ คืนความเป็นปกติสุขให้ประชาชนพร้อมกับสร้างมาตรฐานการป้องกันตนเองให้ประชาชน และเสริมความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข ความท้าทายระยะต่อไปคือ การฟื้นฟูและกอบกู้เศรษฐกิจที่เป็นผลพวงของโควิด-19 ที่มีคนจำนวนมากขาดรายได้ คนตกงานเกือบ 10 ล้านคน การปิดกิจการ การหดตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย จีดีพีไทยมีโอกาสติดลบ 5-9% ทั้งนี้การที่รัฐบาลได้กู้เงินจำนวนมหาศาล สมควรอย่างยิ่งที่งบประมาณเหล่านั้นจะตอบสนองทั้งในส่วนของความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข การชดเชยเยียวยาในช่วงวิกฤติ การฟื้นฟูและปลุกชีวิตของเศรษฐกิจให้ได้

พรรคจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการใช้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทที่จะใช้ฟื้นฟูประเทศอย่างเข้มงวด และจะรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะต่อไป