“โฆษกพรรคเพื่อไทย” ชี้ รัฐบาลจัดทำร่างประชามติ-ตั้ง คกก.สมานฉันท์ เป็นเพียงการซื้อเวลา

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามและส่งหนังสือเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ถึงประธานรัฐสภา เพื่อให้นำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนนั้น เป็นเพียงการซื้อเวลาของรัฐบาล เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่ได้มีการกำหนดกรอบประเด็นในการแก้ไขที่ชัดเจน ขณะที่การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ พรรคเพื่อไทยมองว่า คณะกรรมการฯ รูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 ยังไม่มีความเป็นกลาง และไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายในฐานะคู่ขัดแย้งทั้งรัฐบาลและผู้ชุมนุม ซึ่งท่าทีของผู้ชุมนุมต่อการเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์นั้น เขามองว่ารัฐสภาปราศจากความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เพราะไม่มีการพูดคุยถึงกรอบประเด็นที่ชัดเจนในการหารือ จึงทำให้การเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ในครั้งนี้มีความเป็นไปได้น้อย

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมองว่า หากจะกำหนดคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมานั้น 1. ต้องกำหนดประเด็นในการหารือที่ชัดเจน 2. ต้องกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขในกรอบระยะเวลาเร่งด่วน และ 3. ต้องแก้ไขในประเด็นที่สามารถนำไปสู่การตกลงร่วมกันได้