ศูนย์นโยบายฯ เพื่อไทย ออกข้อเสนอ 3 ด้าน รับมือนโยบายเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน และนางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ กรรมการศูนย์นโยบายฯพรรคเพื่อไทย ออกคำแถลงศูนย์นโยบายฯพรรคเพื่อไทย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อนโยบายที่เปลี่ยนไปของสหรัฐอเมริกา 3 ด้าน

โดยข้อเสนอที่ 1 ด้านนโยบายการเงิน รัฐบาลควรมีนโยบายเชิงรุกแบบพิเศษเข้ามาดูแลภาคการส่งออกและท่องเที่ยวไทย ที่จะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงของสหรัฐฯ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของนายโจ ไบเดน ที่ทำให้ฐานะทางการคลังของสหรัฐฯมีแนวโน้มทรุดลง และการก่อหนี้สาธารณะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายของนโยบายการเงินขนาดมหึมาและลากยาว อีกทั้งนโยบายการทางค้ากับประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐฯมีแนวโน้มผ่อนคลายลง การใช้การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่ทำให้ดุลการค้าสหรัฐฯต่อประเทศคู่ค้าหลักมีแนวโน้มทรุดตัวลง ทำให้ค่าเงินของสหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอที่ 2 ด้านการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการลงทุน ผลิต และต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์ แผงโซลาเซลล์และไดโอด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นบทบาทภาครัฐเชิงรุก เช่น การให้เงินสนับสนุน การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เป็นต้น เนื่องจากสหรัฐฯจะมีความต้องการสินค้าเหล่านี้มากขึ้น จากนโยบายสนับสนุนให้ชาวอเมริกันใช้ของอเมริกัน การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯในปี 2564 จะกลับมาขยายตัวร้อยละ 10-15 จากสงครามการค้ามีท่าทีที่จะตึงเครียดน้อยลง และสหรัฐฯวางแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และขยายเครือข่ายระบบ 5G ขณะเดียวกันประเทศไทยควรเตรียมพร้อมในการหามาตรการดูแลและเยียวยาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม CPTPP และการตัด GSP ด้วย

ส่วนข้อเสนอที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับสัตยาบันนานาชาติในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมทั้งลงทุนด้านพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำและการเป็นส่วนของห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐฯ