Author: พรรคเพื่อไทย

สัมภาษณ์พิเศษ : ภูมิธรรม เวชยชัย ตอนที่ 1
1 พฤษภาคม 2557 บทสัมภาษณ์ นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ณ พรรคเพื่อไทย
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 28 เมษายน 2557
"หลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยการเลือกตั้งและตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม" ปราศจากอคติ มีเหตุผล มีความเมตตา และปรารถนาดีต่อกัน
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 เมษายน 2557
“ทางออกของประเทศคือการเลือกตั้ง” เรียกร้องทุกพรรคการเมืองฟังเสียงประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 เมษายน 2557
กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องการเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ชี้ การใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์โดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็คือการเลือกตั้ง เรียกร้อง กกต. จัดการเลือกตั้งโดยด่วน
อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษ : ศาสตราจารย์ ชัยเกษม นิติสิริ ตอนที่ 2
3 เมษายน 2557 บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ พรรคเพื่อไทย
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 มีนาคม 2557
ความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ชี้กระทำของผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และส่งผลกระทบระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อ่านต่อ
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 18 มีนาคม 2557
ขอคัดค้านการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจส่งเรื่อง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ย่อมไม่มีผลผูกพัน
อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษ : จาตุรนต์ ฉายแสง วิกฤติการเมืองไทย ภายใต้แรงกดดันอันไม่เป็นประชาธิปไตย ตอนที่ 2
16 มีนาคม 2557 สัมภาษณ์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
อ่านต่อ