กิตติพงศ์​ รวยฟูพันธ์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตทุ่งค

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
– ธุรกิจด้านสิ่งทอ 15 ปี
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร