กนกนุช กลิ่นสังข์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตดอนเมือง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 2 สมัย (2549-2553, 2555-2557)
– ผู้ช่วยผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพ (2553-2555) – ผู้สมัคร ส.ส. เขตดอนเมือง
– เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร