กวี ณ ลำปาง

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 3 สมัย
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
– ประธานคณะกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร
– ประธานอนุกรรมการรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร