จิรเสกข์ วัฒนมงคล

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตธนบุรี

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ประสบการณ์การทำงาน

– ประธานสภาเขตจอมทอง 9 ปี
– สมาชิกสภาเขตจอมทอง 3 สมัย
– ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร