ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตคันนายาว

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller University, สหราชอาณาจักร ปริญญาโท ด้านการจัดการ Stamford University
– ปริญญาเอก สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก


ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
– ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร