ชัชนภ นักสอน

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางกอกน้อย

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ
– ปริญญาโท ด้านการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน
– ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
– ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท ไทยการ์เมนท์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
– กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซย์ไฮ เจแปนนิสฟู๊ด จำกัด
– ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวางแผนการผลิต บริษัท ซาบีน่า จำกัด มหาชน