ณพลเดช มณีลังกา

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตสัมพันธวงศ์

ประสบการณ์การทำงาน
– อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
– นายกสมาคมการบินนภารักษ์
– เลขานุการคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร