ดุษณี เทียรเดช

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตดินแดง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง-ดินแดง)
– คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร