ตกานต์ สุนนทวุฒิ

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตหลักสี่

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– ปริญญาโท บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ประสบการณ์การทำงาน

– ธุรกิจส่วนตัว