ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตราชเทวี

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ประสบการณ์การทำงาน

– ศิลปินวง Cinderella ค่าย RS
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
– ประธานสภาวัฒนธรรม เขตราชเทวี