ทิพจุฑา บุนนาค

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางพลัด

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญฑิต (ธุรกิจท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์การทำงาน
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง ผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฏร