นางสาว ธีราภา ไพโรหกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา
– อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– MA in Renaissance and Early Modern Studies, Univerysity of York
– Ph.D. and MSc in Economic History, London School of Economic and Political Science (LSE)

ประสบการณ์ทำงาน
– อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Corporate Strategy at CP Group (US Business)
– General Manager at Crimson Education
– COO at Rabbit Digital Group (Digital Marketing Agency)