นภัสสร พละระวีพงษ์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกะปิ

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
– กรรมการสภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิ
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง ผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร